ҚР ҰҒА Хабарлары. Биология және медицина сериясы

http://turizm-hit.ru/

Өсу факторын ескертетін В (Akt) протеинкиназасы        5-23

Эректильдік дисфункция: проблемаларға əйелдер көзімен қарау         24-33

Балалардағы гемофилияның ингибиторлы түрлерін емдеу нəтижелілігі         34-38

miRNA-дың жүрек-қан тамырлар аурулардың дамуына қатысатын нысана гендермен ассоциацияларын анықтау       39-48

Мұздатылып-ерітілген овариальді ұлпаның өміршеңдігін SCID тышқандарына ксенотрансплантациялау арқылы зерттеу       49-56

Arabidopsis thaliana өсімдігіндегі tor 1 комплексінің альдегид оксидаза ферментінің белсінділігі мен ген экспрессиясына əсері       57-65

Клиникаға дейінгі фармакокинетика адъюванттың "Глабилокс" зерттеу интраназалді түрдеденгізу       66-74

Алматы облысында өсетін қызанақ өсімдігінің негізгі саңырауқұлақ ауруларының қоздырғыштарының молекулярлы-генетикалық жəне морфологиялық сипаттамалары       75-81

Азотсіңіргіш келешегі бар Frankia туысына жататын актиномицет штамдарын зертханалық жағдайда зерттеу      82-87

Қазақстан орнитофаунасында құс парамиксовирустарына мониторинг жүргізу (2002–2015 жж.)      88-95

ROLE OF DKK1 GENE POLYMORPHISMS IN DEVELOPING OF JOINT DEGRADATION IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS      96-105

2014–2016 жж. Солтүстік Қазақстан өңіріндегі адам жəне шошқалардан А(Н1N1) тұмау вирусын анықтау      106-114

Қазақстанның оңтүстік-шығыс аймақтарындағы бидайдың дақ ауруларының мониторингі      115-120

Қазақстанда өсетін популяцияларынан бөлініп шығарылған пісте жемістерін бағалау      121-126

Бидайдың сары тат ауруына Puccinia striiformis f. sp. tritici төзімділік ген тасымалдаушыларын идентификациялау      127-134

Антропогенді ластауыштардың Маңғыстау облысы тұрғындарының перифериялық қан лимфоциттерінің геномды бұзылыстарына ықпалы: репарация жəне детоксикация гендері полиморфизмдерінің үлесін бағалау     135-143

Aspergillus awamori F-RKM 0719 мицелиалық саңырауқұлақты культивирлеудің салыстырмалы сараптамасы      144-150

Алматы қаласының ауа бассейнін жақсарту, аптап ыстықтан қорғау мəселелері жəне қалада қандай ағаштарды көбірек өсіру керек     151-157

Cyanobacterium sp. IPPAS В-1200 штамының клеткаларында липидтің жинақталуына қоректік ортадағы əр түрлі азот концентрациясының əсерін зерттеу     158-164

Aspergillus awamori штаммының жоғарыбелсенді комплексті продуценттерін пектолитикалық ферменттерді алу үшін селекциялау     165-173

Биотехнологиялық əдісімен абиотикалық стресге төзімді гибридті петунияны алу     174-179

Кадмий хлоридімен интоксикациялау кезіндегі гибридтік энтеросорбенттердің тəжрибелік жануарлар қанының биохимиялық көрсеткіштеріне протекторлық əсері     180-184

Қазақстанның оңтүстік шығысының жағдайындағы қант құмайы сорттарының кейбір ерекшеліктері     185-192

Пробиотикалық Bacillus subtilis пайдаланып, шошқалар үшін біріктірілген сүрлем алу     193-199

Іле Алатауының шектелген аймағындағы сұр суыр – Marmota baibacina мониторингі     200-208

Ақ ұнтақ жəне теңбіл даққа төзімді арпа сорттары мен линияларының шаруашылықтық құнды белгілері     209-215

Биотехнология негізінде алынған функционалды тамақтануға арналған аралас ашытқысы бар сүт қышқылды өнімдерді зерттеу     216-221

Дала жағдайында саңырауқұлақ ауруларына қарсы қызанақтардың төзімділігіне сайсағыз сығындысымен тұқымдарды егіс алды өңдеу кезінде əсері     222-227

Қазақстан Республикасының Алматы облысындағы азықтық дақылдар егістігіндегі гемеробий фаунасынан мəліметтер    228-234

Сырттан берілген молибденнің in vivo жағдайында қойдың сүті мен бауырындағы ксантиноксидазаға əсері    235-241