ҚР ҰҒА Хабарлары. Биология және медицина сериясы

http://turizm-hit.ru/

Балдырлар өсуіне фармацевтикалық ингредиенттердің əсері       5-11

Дрозофиланың тест-жүйесіндегі α-сəулеленудің мутагенді əсерін талдау      12-18

Егде жастағы адамдар арасында ортан жіліктің проксималдық бөлігі сынуының қауіп-қатер факторлары жəне эпидемиологиясы       19-26

Хирургическое лечение критической ишемии нижних конечностей на фоне атеросклероза.      27-31

Атом өнеркəсіп объектілерінің маңайындағы тұрғындардың RAD51, XPD жəне XRCC1 гендерінің полиморфизмдері      32-38

Ғұн кезеңіне жататын адамның сүйек қалдықтарынан ДНҚ молекуласын бөліп алу жəне талдау      39-50

Биотехнологиялық əдіспен бүлінген түт жемісі шырынынан сірке қышқыл бактерияларын қолданумен шырынды сірке суын алу      51-57

Жалпы экология жəне биологиялық экология ғылымының қалыптасуының қысқаша тарихы      58-64

Картоп өсімдігінің будандастырудан алынған тұқымдарының өнгіштік қарқынын зерттеу      65-70

Сиырларды азықтандыру үшін lactobacillus plantarum-52 негізіндегі биоұйытқылардан құрама сүрлем дайындау      71-77

Энеолит кезеңіне жататын ботай мекенінен табылған адамның сүйек қалдықтарын палеогенетикалық зерттеу     78-88

Консорциум құрамына кіретін сүт қышқылды бактериялардың экзополисахаридтерді синтездей алу қабілеттілігі     89-94

Ерекшеліктерін Оңтүстік Қазақстан аймағына жерсіндіруді зерттеу      95-102

Іле-Алатау МҰТП жыртқыш жартылай қаттықанаттылары (heteroptera)      103-108

Болашағы бар күздік бидай линияларынан төзімділік Lr-генінің тасымалдаушыларын идентификациялау      109-118

Табиғи компоненттерден ауыл шаруашылығы құстарына арналған биопрепараттар шығару технологиясын жасау      119-127

Полиметаллды кен орындары құрамындағы кездесетін ацидофильды бактериялардың негізгі өкілдерін зерттеу      128-133

Сүтқышқыл бактериялары негізінде алынған биоұйытқылардың əртүрлі өсімдік шикізаттарын сүрлеу тиімділігі     134-141

Стрептомицет штамдарының негізінен əзірленген биопрепараттардың Fusarium oxysporum жұқтырылған жағдайында бидайдың өсуіне əсерін зерттеу     142-147

Адамның сəулеленуге ұшыраған жəне ұшырамаған лимфоцит клеткаларының арасындағы стресс-сигнализация     148-158

Қапшағай суқоймасындағы су сапасының индикаторы ретінде зоопланктонды зерттеу     159-166