ҚР ҰҒА Хабарлары. Биология және медицина сериясы

http://turizm-hit.ru/

Сыртқы гениталды эндометриоз, эндометрия имплантационды сезгіштігінің иммуногистохимиялық диагностикасы    5-12

Алғашқы триместрдегі дамымайтын жүктілік барысында жүктілікті тоқтатудың əр түрлі əдістерінің тиімділігі    13-17

Əртүрлі атриовентрикулярлық перде ақауының радикалдық түзетудің ерте нəтижелері    18-21

Плацентарлы жеткіліксіздік иммунологиялық критерийлері    22-29

Токсоплазманың эритроцитті диагностикумын алу жəне өндірісте бағалау    30-33

Solanum lycopersicum өсімдігінде резистенттілік жауаптың Tomato bushy stunt virus (TBSV) вирусының Р41 капсидтік ақуызымен белсендірілуі    34-43

Сыртқы гениталды эндометриоз, эндометрия имплантационды сезгіштігінің иммуногистохимиялық диагностикасы    44-52

Алғашқы триместрдегі дамымайтын жүктілік барысында жүктілікті тоқтатудың əр түрлі əдістерінің тиімділігі    53-57

Əртүрлі атриовентрикулярлық перде ақауының радикалдық түзетудің ерте нəтижелері    58-62

Плацентарлы жеткіліксіздік иммунологиялық критерийлері    63-70

Несеп шығаратын жолдардың инфекцияларын қоздырғыш грамтеріс микроорганизмдердің антибиотикке сезімталдығы жəне β-лактамдарға төзімділігінің молекулярлы механизмдерді    71-80

ДНҚ-гикозилазаларға тəуелсіз нуклеотидтердің инсцизиялық репарациясындағы A.Thaliana-ның ARP апуринді/апиримидинді эндонуклеазасының рөлі    81-90

Панкреатит кезіндегі лимфа түйіндерінің жиырылу белсенділігі    91-96

Мойын жарақатымен зардап шеккендерге арналған диагностикалық əдістер жəне хирургиялық тəсілдерге талдау жасау    97-102

Сүт безінің қатерлі ісігімен фиброзды-кистозды мастопатияның салыстырмалы ерекшеліктері    103-111

Этанол өндіруші ашытқыларды жоғары осмостық қысымды қоректік ортаға бейімдеу    112-117

Картобы хитиназасының изоферменттік құрамы мен кейбір қасиеттері    118-126

Агрономиялық бағалы микроорганизмдер қауымдастығының жайылымдық фитоценоз өсімдіктеріне əсері    127-135

Алматы қаласы саябағындағы алтындай жылтыр тақтамұртшалы қоңыз Cetonia aurata (Linnaeus, 1758) жəне жасыл тақтамұртшалы қоңыздың Potosia aeruginosa (Drury, 1770) зиянкестігі    136-143

Жалпы сырт сілемдері флористикалық ауданның мəдени өсімдіктерінің жабайы туыстарының құрамын зерттеу туралы    144-152

Қапшағай суқоймасы мен Іле өзенінің (жоғарғы ағысы) қазіргі кездегі гидроэкологиялық жағдайын бағалау    153-158

Іле Алатауы жағдайындағы Aegopodium alpestre L. дəрілік өсімдігінің əртүрлі популяциясындағы морфологиялық жəне анатомиялық құрылымының салыстырмалы биометриялық көрсеткіштері    159-166

Қосалқы ет өнімдеріне морфологиялық жəне химиялық құрамына сипаттама    167-173

Циклодекстринді бидай дəндеріндегі крахмал гидролизінің α-амилазамен ингибирленуі    174-179

Цианобактерия Spіrulіna-ның биологиялық сипаттамасы мен биотехнологиядағы ролы    180-185

Қаракөл қойы қозыларының түк фолликулдарының морфометриясы 186-190

Жас мал ет өнімдерінің биохимиялық құрамы мен экономикалық тиімділігі    191-197

Lemna minor вегетативті өсуіне ауыр металлдардың əсері    198-202

Сиырлардың сүт өнімділігіне жиынтық түріндегі сүрлемнің əсерін зерттеу    203-207

Предоперационная эндобронхиальная санация как подготовка к торакальным вмешательствам    208-213

Адам организмінің функционалдық жағдайын бақылау жəне денсаулық деңгейін көтеруге бағытталған реабилитациялық, профилактикалық шаралар   214-220