ҚР ҰҒА Хабарлары. Биология және медицина сериясы

http://turizm-hit.ru/

Көксағыз (Taraxacum Kok-Saghyz L. E. Rodin) – табиғи каучуктің балама көзі (Taraxacum Kok-Saghyz L.E. Rodin) 5-16

ИНанокүкірттің жедел уыттылығын зерттеу 17-22

Ақмола облысында атмосфералық ауаның ластануы жəне адам денсаулығы үшін экологиялық тəуекелдерді бағалау 23-29

Қазақстанда бірэлектродты Symplicity Flex катетер мен мультиэлектродты Symplicity Spyral катетерді қолдану тəжірибесі 30-36

Arabidopsis thaliana-ның трансляция бастау факторы 2 кДНҚ генінің α-суббөлшегін клондауы, мутагенезі мен экспрессия жəңе рекомбинант белоктарды AteIF2α(S56), AteIF2α(S56D) МЕН AteIF2α(S56А) бөліп алу 37-47

Қ. А. Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті, Шымкент, Қазақстан 48-52

Нанокүкірттің жедел уыттылығын зерттеу 53-59

Ылғалдың жетіспеушілігіне төзімді бидай үлгілерінің скринингі 60-69

Спорттық сапаны анықтауда генетикалық маркер ретінде NOS3 жəне ACE гендерінің полиморфизмі мүмкіндіктерін бағалау 66-73

Каспий маңы аймағындағы Атырау облысының басым ластаушыларының генотоксикалық потенциалын бағалау 74-80

Каспий маңы аймағындағы Атырау облысының басым ластаушыларының генотоксикалық потенциалын бағалау 81-87

Іле Алатауының Liliaceae juss тұқымдасының алуан түрлілігін бағалауға арналған мəліметтер 88-92

Жалпы сырт сілемдері флористикалық ауданның мəдени өсімдіктерінің жабайы туыстарының құрамын зерттеу туралы 93-101

Дəнді өсімдіктердің антиоксиданттық ферменнтер белсенділігіне «Фундазол» саңырауқұлақжойғының əсері 102-106

Asteraceae Dumort. тұқымдасының кейбір эндемикалық өсімдік түрлерінің ех situ жағдайындағы фенологиялық бақылаулары 107-112

Атырау облысы тұрғындарына антропогенді факторлардың əсерін цитогенетикалық бағалау 113-117

Сыра үгіндісі жəне қоза-паядан полисахаридтер алудың процесін зерттеу 118-123

Алматы облысы жағдайында бұршақ тұқымдас жəне мал азықтық дақылдарын зақымдаушы фитопатогенді саңырауқұлақтарды анықтау жəне морфологиялық сипаттамасы 124-131

Оңтүстік Қазақстанның сулы жартылай қаттықанаттыларының фаунасы (Heteroptera) 132-137

Микроядролық тест жүргізілген генетикалық ихтиофаунасының Атырау облысындағы мəртебесін бағалау 138-144

Pseudoperonospora cubensis rostowz саңырауқұлағының қазақстандық популяциясының вируленттілігі 145-150

Алматы қаласындағы шегіршіндердің жасыл шегіршін өсімдік биті (Tinocallis platani Kaltenbach, 1843) жəне шегіршін-дəнді өсімдік биті (Tetraneura ulmi Linnaeus, 1758) (homoptera, aphidinea) 151-156

Оңтүстік Қазақстандағы зиянды обыр шегірткелердің құрлық буынаяқты энтомофагтарының мақсатсыз фаунасына бонус 40/120 с.к. жəне номолт 15 % с.к. инсектицидтерінің əсері 157-166

Trichoderma жəне Mortierella саңырауқұлақтар уысынан асбұршақ, ноқат, жоңышқа дақылдарының өсу белсенділігін ынталандыратын штаммдарды іріктеу 167-174

Каспий теңізі жағалауының жəне Жайық өзені каналдарының зоопланктонының алуантүрлілігі 175-178

Ашытқыларды культивирлеу кезінде қоректік орталарды дайындау үшін Оңтүстік Қазақстанның геотермальды суларын пайдалану тиімділігі 179-184

Ферроқұймалармен промотирленген никель катализаторларында бензолды гидрлеу 185-192

Алматы облысының балық өсіру шаруашылығында уылдырықтың инкубациясы мен көксерке құртшабағын өсіруінің технологиялық аспектілері 193-202

Шардара суқоймасының зоопланктондары 203-208

Тумаш-Ноғай суқоймасының маусымдық гидробиологиялық мінездемесі 209-215

Шардара су қоймасы мен Қызылқұм каналының (Оңтүстік Қазақстан) перифитондары 216-223

Эффективность трамадола при умеренном и выраженном послеоперационном болевом синдроме 224-233

Орталық Қаратаудағы бұлақтардың альгофлорасының шіріту деңгейінің индексі 234-240

Қаратау жотасының беткейлеріндегі табиғи су көздерінде табылған мезосапробты микробалдырлардың сарапталуы 241-246