ҚР ҰҒА Хабарлары. Биология және медицина сериясы

http://turizm-hit.ru/

Амбулаториялық деңгейде көмек алған науқастардың талаптары   5-13

Қазақстанның оңтүстік шығысындағы суқоймалары мен су көздері зоопланктоны туралы  14-21

Xanthium strumarium L. өсімдігінің морфологиялық-анатомиялық ерекшеліктері  21-28

Қазақстанның оңтүстік–шығысындағы қияр алқаптарының фитосанитарлық жағдайы  29-34

Каспий теңізі жағалауының жəне Жайық өзенінің атыраулы каналдарының күздік зоопланктонының құрылымы  35-40

Іле Алатауындағы Кіші Алматы өзенінің шатқалындағы ағаштардың дауылдан құлау алқабында анықталған ксилофаг-насекомдарының (Insecta, Coleoptera, Hymenoptera) экологиялық ерекшеліктері  41-49

Эспарцеттің қоршаған орта қорғаудағы жəне биоəртүрлілікті сақтаудағы маңызы  50-54

Фенолтерпеноидтар тобы фитопрепараттарының қатерлі ісікке қарсы белсенділігін зерттеу  55-58

Түркістан қаласы ауыз суының ластану деңгейін зерттеу  59-66

Полифлавандар тобының фитопрепараттарын қатерлі ісікке қарсы əсерін клиникаға дейінгі зерттеу  67-72

Қарағанды облысының дала алқаптарына соңғы кездерде енген жəндіктер түрлерінің эколого-фауналық талдауы  72-78

Қазақстан популяциясында жүректің ишемиялық ауруы дамуында клеткадан тыс супероксиддисмутаза SOD3 Ala58Thr полиморфизмінің рөлі  79-85

Өсімдіктің дамуын жəне өсуін тездететін К-37 актиномицет штаммының таксономикалық зерттеуі  86-91

Fusarium solani-ді жұқтыруға индукцияланған картоптың басты 1-ші кластағы хитиназаны жəне 1,3-β-глюканазаны клондау жəне гендерге талдауын жасау  92-97

Картоптың жаңа іріктемелі линияларының Fusarium solanum төзімділігі жоғары регенерант-өсімдіктерін алу  98-104

Қазба омыртқалы жануарлардың Қазақстандағы палеонтологиялық зерттеулері туралы (ҚР ҒК БҒМ зоология институтының Палеозоология лабораториясының 70-жылдығына)  105-109

Табиғат музейінің мерейтойына  110-119